Dây hàn quang / Dây nhảy quang

Dùng đấu nối quang indoor.