Đồng hồ đồng bộ

Tên sản phẩm: Net.Time φ
Thương hiệu: Albedo

Datasheet sản phẩm: DS-Net-Time-Phi

Tài liệu kĩ thuật