FASTConnect

Kết nối sợi quang với thiết bị đầu cuối.